Show more

ๅธŒๆœ›้€™่ฃกไนŸๆ˜ฏๅ€‹ๅฐ่Šฑๅœ’

My product is my garden

> Thatโ€™s what I want from my products. I want to putter about, feel connected to the process, and have fun doing so. I want to make things that donโ€™t scale. To see people tuck into them and enjoy them as people, not as stats.

herman.bearblog.dev/my-product

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Morgen stemmen! Er is dringend behoefte aan digitale kennis in de politiek en het aan banden leggen van big tech. Jammer dat mensen met expertise weggaan (Kees Verhoeven) of te laag op de lijst staan...

Helaas lijkt de PiratenPartij kansloos de kiesdrempel te halen dit keer, dus ik ga denk ik voor Lisa van Ginneken (nr22 D66). Verder ook sympathie voor nieuwkomer Volt en het idealisme van Partij vd Dieren.

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ik zie toenemende corona-skepsis en wantrouwen in de wetenschap. Dit baart mij zorgen en ik heb er daarom maar een opiniestukje over geschreven: proycon.anaproy.nl/posts/coron

Nou, ik ga het er vanavond maar eens lekker van nemen en na 21:00 de container buiten zetten...

๐Ÿ“ฑ Instant messaging clients. Choose wisely what you use to communicate.

A visualization by @niboe under CC BY SA license.

Please share โค๏ธ

SXMO 1.3.0, your favourite minimalistic/suckless desktop environment for smartphones like the pinephone, has been released and is available in postmarketOS: lists.sr.ht/~mil/sxmo-announce

Google has suspended Element (@matrix) from the Play Store for "Sexual Content and Profanity". Basically same story as with Subway Tooter a while back. Element is to Matrix as Chrome is to the web. Curiously, Chrome is still on the Play Store.

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Altijd leuk als Maarten van Rossum aan tafel zit bij , ben het ook zeer met 'm eens dat we ons niet zo op Amerika moeten blind staren maar meer om ons heen kijken in Europa, naar bv. Duitsland.

I had to get some things out of my system after this week's storm of the Capitol, all the disinformation that incited the mob, the neglect in the face of a global pandemic (that we also see here), so I wrote a blog post: The Disinformation Age proycon.anaproy.nl/posts/disin

After a few days of work, my new simplified homepage is launched! I migrated from hugo, which I found too bloated and complex, to zola. I also removed all external assets and scripts so everything is now javascript free and self-hosted:

proycon.anaproy.nl

I'm starting to see why there are so many static site generators out there... none seems to do exactly what I want (and not too much more than that either). Recommendations anyone?

Show thread

I regret having made my homepage with hugo two years ago :( It's already become needlessly complex and doesn't build anymore with the latest version, I should have settled on a more minimal generator and theme.

I just discovered that the word "ansible", taken as a name by the automation/provisioning software from RedHat, was actually invented by sci-fi writer Ursula Le Guin! I just finished her book "The Dispossessed" (recommended!), in which the term is used for an instantaneous/faster-than-light communication device.

Show more
social.anaproy.nl

private server